tłumacz przysięgły

jak zostać tłumaczem przysięgłym


Jak zostać tłumaczem przysięgłym

27 stycznia 2005 roku weszła w życie Ustawa o
zawodzie tłumacza przysięgłego (Dz.U. z 2004 r. nr 273 poz. 2702), która wprowadziła wiele znaczących zmian regulujących wykonywanie zawodu tłumacza przysięgłego. Do podstawowych modyfikacji należy wprowadzenie obowiązkowego egzaminu oraz pozostawienie ustawowej wysokości stawek jedynie dla określonej grupy podmiotów państwowych.


Ustawa w obecnym kształcie reguluje warunki nabywania uprawnień do zawodu, określa zasady jego wykonywania, jak również obowiązki i uprawnienia tłumaczy.


Kto może zostać tłumaczem przysięgłym


Na to pytanie odpowiada Art. 2. Ustawy, według którego tłumaczem przysięgłym może zostać osoba fizyczna, znająca język polski, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, niekarana (za przestępstwo umyślne, przestępstwo skarbowe lub za nieumyślne przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu obrotu gospodarczego), która:

1) ma obywatelstwo polskie albo obywatelstwo jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub, na zasadach wzajemności, obywatelstwo innego państwa;

2) ukończyła magisterskie studia wyższe na kierunku filologia lub ukończyła magisterskie studia wyższe na innym kierunku i studia podyplomowe w zakresie tłumaczenia, odpowiednie dla danego języka;

3) złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin z umiejętności tłumaczenia z języka polskiego na język obcy oraz z języka obcego na język polski, zwany dalej "egzaminem na tłumacza przysięgłego".

Ustawa z jednej strony rozszerza możliwość wykonywania zawodu na tłumaczy nieposiadających obywatelstwa polskiego, a jednocześnie wprowadza ostrzejsze wymagania (m.in. obowiązkowy egzamin oraz wymóg ukończenia kierunkowych studiów wyższych).

Przed wejściem w życie nowej ustawy obowiązki oraz uprawnienia tłumaczy przysięgłych regulowało rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 czerwca 1987 r. w sprawie biegłych sądowych i tłumaczy przysięgłych (Dz. U. Nr 18 poz. 112 wraz z późniejszymi zmianami).

Procedurą kwalifikacji kandydatów na tłumaczy przysięgłych zajmowały się sądy okręgowe. Kandydaci byli zobowiązani do złożenia odpisu dyplomu ukończenia uczelni, przedstawienia dowodów swojego dotychczasowego dorobku tłumaczeniowego, opinii klientów lub innych osób. Do wniosku załączane było również zaświadczenie o niekaralności. W niektórych sądach przeprowadzano rozmowy kwalifikacyjne z tłumaczami, najczęściej robił to prezes sądu lub sędzia wizytator. Sąd okręgowy w Warszawie przeprowadzał również egzaminy. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, przyszłego tłumacza czekało ślubowanie i zakup repertorium oraz pieczęci osobistej (wytwarzanej przez Mennicę Państwową).


Podstawowa zmiana - egzamin przed komisją


Ustawa zmieniła tryb przyznawania uprawnień tłumacza przysięgłego. W myśl art. 3. Ustawy konieczne jest zdanie egzaminu przed Państwową Komisją Egzaminacyjną, którą powołuje Minister Sprawiedliwości.


Nabywanie uprawnień


Pozytywny wynik egzaminu to podstawa uzyskania uprawnień do wykonywania zawodu. Poza tym tłumacz przysięgły musi złożyć ślubowanie oraz uzyskać wpis na listę tłumaczy przysięgłych, aby móc rozpocząć działalność. Jako potwierdzenie uprawnień tłumacz przysięgły otrzymuje świadectwo wydane przez Ministra Sprawiedliwości.


Ślubowanie


Tłumacz przysięgły składa wobec Ministra Sprawiedliwości ślubowanie według następującej roty:

"Mając świadomość znaczenia moich słów i odpowiedzialności przed prawem, przyrzekam uroczyście, że powierzone mi zadania tłumacza przysięgłego będę wykonywać sumiennie i bezstronnie, dochowując tajemnicy państwowej i innej tajemnicy prawnie chronionej oraz kierując się w swoim postępowaniu uczciwością i etyką zawodową".

Po złożeniu ślubowania tłumacz przysięgły składa podpis pod jego rotą.


Nadzór i koordynacja


Instytucją zajmującą się sprawami tłumaczy przysięgłych jest wydział tłumaczy przysięgłych w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Departament Organizacyjny
Wydział tłumaczy przysięgłych
Ministerstwo Sprawiedliwości
al. Ujazdowskie 11
00-950 Warszawa
tel. (022) 23 90 625
(022) 23 90 624
(022) 23 90 626 (dot. egzaminów)
(022) 23 90 628

egzamin na tłumacza przysięgłego

Egzamin na tłumacza przysięgłego

Egzamin na tłumacza przysięgłego składa się dwóch części: pisemnej i ustnej. Na obu z nich trzeba dokonać tłumaczenia z języka polskiego na język obcy i z języka obcego na polski. Egzamin uważa się za zdany w wypadku uzyskania minimum 150 z 200 punktów z każdej części, przy czym dopiero zdanie części pisemnej uprawnia do przystąpienia do części ustnej. Warto zwrócić uwagę, że ponowne napisanie testu możliwe jest dopiero po roku od daty poprzedniego egzaminu. Koszt egzaminu wynosi 800 zł, a kwota musi zostać wpłacona na rachunek Ministerstwa Sprawiedliwości w terminie 7 dni od doręczenia kandydatowi zawiadomienia o terminie egzaminu.


Przeprowadzanie egzaminu


Egzamin przeprowadzany jest przed zespołem egzaminatorów, liczącym od trzech do pięciu członków, którego skład ustala przewodniczący komisji. W trakcie testu nie wolno korzystać z żadnych materiałów pomocniczych. Jedynym wyjątkiem jest możliwość posługiwania się własnym słownikiem, ale wyłącznie w czasie egzaminu pisemnego. Podczas egzaminu, w uzasadnionych przypadkach, dozwolone jest opuszczanie sali. Należy jednak pamiętać, że złamanie zasad egzaminacyjnych może zakończyć się wykluczeniem z testu. Przed wejściem na salę egzaminacyjną trzeba okazać dokument identyfikacyjny ze zdjęciem oraz dowód uiszczenia opłaty egzaminacyjnej. Aby zapewnić obiektywność oceniania, prace pisane przez uczestników są podpisywane kodem cyfrowym.


Zakres egzaminu


Egzamin pisemny


Egzamin pisemny zdawany jest przez wszystkich uczestników w jednym terminie. Kandydaci dostają cztery teksty do przetłumaczenia w ciągu czterech godzin.

Zakres egzaminu pisemnego
Kierunek tłumaczenia - z języka polskiego na język obcy
Rodzaje testów - pismo urzędowe, sądowe albo tekst prawniczy - maksymalna liczba punktów - 50pkt.
Rodzaje testów -  tekst o tematyce dowolnej - maksymalna liczba punktów - 50pkt.

Kierunek tłumaczenia - z języka obcego na język polski
Rodzaje testów - pismo urzędowe, sądowe albo tekst prawniczy - maksymalna liczba punktów - 50pkt.
Rodzaje testów - tekst o tematyce dowolnej - maksymalna liczba punktów - 50pkt.

Po zakończeniu egzaminu każdy z tekstów jest następnie oceniany przez Komisję wg następujących kryteriów:
Zgodność treści przekazanej w tłumaczeniu z treścią oryginału - 10pkt.
Terminologia i frazeologia subjęzyka specjalistycznego -15pkt.
Poprawność gramatyczna, ortograficzna i leksykalna(leksyka niespecjalistyczna) - 10pkt.
Zastosowanie rejestru (stylu funkcjonalnego) języka właściwego dla danego rodzaju tekstu - 10pkt.
Znajomość formalnych zasad wykonywania tłumaczeń uwierzytelnionych - 5pkt.

Aby otrzymać ocenę pozytywną i móc wziąć udział w drugiej, ustnej, części egzaminu, należy uzyskać minimum 150 na 200 punktów.

Egzamin ustny

Egzamin ustny, którego termin ustala przewodniczący komisji, odbywa się nie wcześniej niż po upływie 7 dni od daty egzaminu pisemnego (w wyjątkowych przypadkach może odbyć się wcześniej). Podczas egzaminu zadaniem kandydata jest dokonanie tłumaczenia konsekutywnego i a vista czterech tekstów. Warto pamiętać, że w wypadku tłumaczenia konsekutywnego egzaminator może odczytywać tekst lub go odtwarzać, natomiast teksty do tłumaczenia a vista wręczane są kandydatowi dopiero bezpośrednio przed tłumaczeniem. Przebieg egzaminu jest rejestrowany i archiwizowany na co najmniej 5 lat.


Zakres egzaminu ustnego

Kierunek tłumaczenia - tłumaczenie konsekutywne z języka polskiego na język obcy 

Rodzaje testów - pismo urzędowe, sądowe albo tekst prawniczy - maksymalna liczba punktów - 50pkt.

Rodzaje testów - tekst o tematyce dowolnej - maksymalna liczba punktów - 50pkt.


Kierunek tłumaczenia - tłumaczenie a vista z języka

Rodzaje testów - pismo urzędowe , sądowe albo tekst prawniczy - maksymalna liczba punktów - 50pkt.

Rodzaje testów - tekst o tematyce dowolnej - maksymalna liczba punktów - 50pkt.


Po przeprowadzeniu egzaminu zespół egzaminacyjny ustala jego wynik według następujących kryteriów:

Zgodność treści przekazanej w tłumaczeniu z treścią oryginału - 10pkt.

Terminologia i frazeologia subjęzyka specjalistycznego -15pkt.
Poprawność gramatyczna, ortograficzna i leksykalna(leksyka niespecjalistyczna) - 10pkt.
Zastosowanie rejestru (stylu funkcjonalnego) języka właściwego dla danego rodzaju tekstu - 10pkt.
Znajomość formalnych zasad wykonywania tłumaczeń uwierzytelnionych - 5pkt.


Ocenę pozytywną za część ustną otrzymuje kandydat, który uzyskał co najmniej 150 na 200 punktów. Z egzaminu sporządzany jest protokół, na podstawie którego Minister Sprawiedliwości wydaje świadectwo uzyskania uprawnień do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego. W razie niezdania egzaminu kandydat na tłumacza przysięgłego może do niego ponownie przystąpić dopiero po roku od daty poprzedniego egzaminu.


Termin egzaminu


O terminie i miejscu egzaminu decyduje komisja, biorąc pod uwagę liczbę wniosków złożonych przez kandydatów. Warto jednak pamiętać, że nie może ona ustalić daty późniejszej niż rok od złożenia wniosku przez kandydata. Kiedy termin egzaminu zostanie ustalony, przewodniczący powiadamia kandydata, gdzie i kiedy odbędzie się egzamin, najpóźniej na 21 dni przed jego terminem.


Zadania egzaminacyjne


Zadania egzaminacyjne są przygotowywane przez członków komisji egzaminacyjnej, a następnie zatwierdzane przez jej przewodniczącego.

lista tłumaczy przysięgłych 


Lista tłumaczy przysięgłych

Prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego uzyskuje kandydat dopiero po dokonaniu wpisu na listę tłumaczy przysięgłych. Przed wejściem w życie Ustawy, lokalne listy były prowadzone przez sądy okręgowe, właściwe do miejsc przypisania tłumaczy. Od 27 stycznia 2005 r. nie są one już uprawnione do prowadzenia tych spisów, a wskazane przez Ustawę urzędy wojewódzkie nie otrzymają w tym roku obowiązujących list. Ogólnopolska lista tłumaczy przysięgłych powstanie prawdopodobnie dopiero na początku 2006 r.


Ustawa przewiduje bardzo dobre rozwiązanie, zarówno dla tłumaczy jak i klientów - możliwość prowadzenia listy w formie elektronicznej przez Ministra Sprawiedliwości. Zostanie ona również opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej (nie wcześniej niż w 2006 r.).


Według Ustawy we wpisie znajdują się następujące informacje:

Art. 8. 1. Wpis tłumacza przysięgłego na listę obejmuje:
1) imię i nazwisko;
2) datę i miejsce urodzenia;
3) obywatelstwo;
4) miejsce zamieszkania;
5) adres do korespondencji;
6) datę nabycia uprawnień zawodowych tłumacza przysięgłego;
7) oznaczenie świadectwa tłumacza przysięgłego;
8) język lub języki, w zakresie których tłumacz przysięgły posiada uprawnienia do wykonywania zawodu;
9) informację o orzeczonych karach z tytułu odpowiedzialności zawodowej tłumacza przysięgłego;
10) informację o uzyskanych stopniach naukowych, tytule naukowym, stopniach w zakresie sztuki oraz tytule w zakresie sztuki.

narzedzia tłumacza przysięgłego


Świadectwo

Każdy z tłumaczy przysięgłych otrzymuje świadectwo potwierdzające uprawnienia do wykonywania zawodu.


Repertorium

Tłumacz przysięgły jest zobowiązany do prowadzenia zapisów ze swojej działalności zawodowej w specjalnie zaprojektowanym notatniku nazywanym repertorium. W większości przypadków zapisuje się je na papierze, ale ustawa nie zakazuje możliwości ich prowadzenia w formie elektronicznej. Rodzaje zapisów dokonywanych w repertorium definiuje art. 17. Ustawy.


Art. 17. 1. Tłumacz przysięgły prowadzi repertorium, w którym odnotowuje czynności wymienione w art. 13. 2. Repertorium zawiera:
1) datę przyjęcia zlecenia oraz zwrotu dokumentu wraz z tłumaczeniem;
2) oznaczenie zleceniodawcy albo zamawiającego wykonanie oznaczonego tłumaczenia;
3) opis tłumaczonego dokumentu, wskazujący nazwę, datę i oznaczenie dokumentu, język, w którym go sporządzono, osobę lub instytucję, która sporządziła dokument, oraz uwagi o jego rodzaju, formie i stanie;
4) wskazanie rodzaju wykonanej czynności, języka tłumaczenia, liczby stron tłumaczenia oraz sporządzonych egzemplarzy;
5) opis tłumaczenia ustnego wskazujący datę, miejsce, zakres i czas trwania tłumaczenia;
6) wysokość pobranego wynagrodzenia;
7) informację o odmowie wykonania tłumaczenia na rzecz podmiotów, o których mowa w art. 15, zawierającą datę odmowy, określenie organu żądającego tłumaczenia oraz przyczynę odmowy tłumaczenia.


Pieczęć

Tłumacz przysięgły otrzymuje specjalną pieczęć z Mennicy Państwowej. Jej koszt wynosi około 250 zł, a czas oczekiwania na nią około trzech miesięcy. Po otrzymaniu pieczęci każdy z tłumaczy jest zobowiązany do złożenia wzoru podpisu oraz odcisku pieczęci Ministrowi Sprawiedliwości, ministrowi właściwemu do spraw zagranicznych oraz wojewodzie właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania tłumacza przysięgłego.

Pieczęć służy do poświadczania wykonanych tłumaczeń oraz uwierzytelnionych dokumentów. Odcisk pieczęci powinien znaleźć się na każdej z przetłumaczonych lub uwierzytelnionych stron. Poza pieczęcią tłumacz umieszcza swój podpis oraz informację o pozycji, pod jaką tłumaczenie lub odpis jest notowany w repertorium. Na stronie początkowej tłumacz umieszcza również informację, czy tłumaczenie lub odpis zostały sporządzone z oryginału, tłumaczenia czy odpisu oraz przez kogo jest dokument poświadczony.

komisje i urzędy


Komisja Egzaminacyjna

Przeprowadzaniem egzaminów na tłumaczy przysięgłych zajmuje się Komisja Egzaminacyjna, której kadencja trwa 4 lata. Komisja składa się z 11 członków powołanych przez Ministra Sprawiedliwości. Spośród nich:

 • czterech wskazuje Minister właściwy ds. szkolnictwa wyższego spośród nauczycieli akademickich zatrudnionych w szkołach wyższych na kierunku filologia,
 • trzech wybieranych jest spośród tłumaczy przysięgłych będących członkami organizacji zrzeszających tłumaczy,
 • również trzech wskazywanych jest przez Ministra Sprawiedliwości,
 • jednego wskazuje Minister właściwy do spraw pracy.
 • Ponieważ w komisji zasiadać będzie stałe gremium, może ona powołać do każdego egzaminu dwóch dodatkowych konsultantów, ekspertów z określonego języka.

  Członkowie Komisji mogą zostać odwołani przed upływem kadencji w trzech przypadkach:

 • niewywiązania się z obowiązków określonych w Ustawie,
 • niezdolności do ich wykonywania
 • zrzeczenia się członkostwa.

 • Wynagrodzenie Komisji

  Na czele komisji stoi przewodniczący oraz jego zastępca, obydwaj wyznaczeni spośród członków komisji przez Ministra Sprawiedliwości. Wszystkim członkom komisji przysługuje zwrot poniesionych kosztów oraz ustalone wynagrodzenie.


  Przewodniczący komisji - 2000 zł miesięcznie  oraz 1800 zł za każdy egzamin

  Zastępca przewodniczącego - 1300 zł miesięcznie oraz 1800 zł za każdy egzamin

  Członkowie komisji oraz konsulatanci zewnętrzni 1800 zł za każdy egzamin  Komisja Odpowiedzialności Zawodowej


  Ustawa powołuje nowy podmiot - Komisję Odpowiedzialności Zawodowej. Jej zadaniem jest wszczynanie i przeprowadzanie postępowań w sprawie odpowiedzialności zawodowej tłumacza.

  Wnioski o prowadzenie postępowania mogą zgłaszać wyłącznie Minister Sprawiedliwości lub wojewoda. Do nich musi zgłosić się więc zleceniodawca, jeśli jest niezadowolony z usług tłumacza. Z kolei tłumaczowi przysługuje prawo do wyboru obrońcy spośród tłumaczy przysięgłych, adwokatów lub radców prawnych.

  Komisja po przeprowadzeniu postępowania może tłumacza uniewinnić lub orzec karę, ewentualnie umorzyć postępowanie. Obu stronom przysługuje odwołanie od decyzji Komisji do sądu apelacyjnego.


  Skład Komisji

  Komisja jest powoływana w drodze zarządzenia przez Ministra Sprawiedliwości. W jej skład wchodzi dziewięć osób, z których po cztery wskazują Minister Sprawiedliwości oraz organizacje zrzeszające tłumaczy, a jednego Minister ds. Pracy. Spośród członków Komisji Minister Sprawiedliwości wyznacza Przewodniczącego oraz jego Zastępcę.


  Wynagrodzenie Komisji

   

  Przewodniczący komisji  - 900 zł miesięcznie oraz 180 zł za kazdy dzień udziału w posiedzeniach komisji

  Zastępca przewodniczącego - 600 zł miesięcznie oraz 180 zł za każdy dzień udziału w posiedzeniach komisji

  Członkowie komisji - 180 zł za każdy dzień udziału w posiedzeniach komisji


  Urząd Wojewódzki


  Od 2006 roku Urzędy Wojewódzkie będą odpowiedzialne za prowadzenie list tłumaczy i ich udostępnianie osobom zainteresowanym. Ponadto Ustawa o zawodzie tłumacza przysięgłego nadaje Wojewodom uprawnienia do kontroli tłumaczy przysięgłych w zakresie prawidłowości prowadzenia repertorium oraz wysokości pobieranych stawek. Wojewoda może zażądać okazania repertorium oraz udzielenia wszelkich niezbędnych wyjaśnień.

  stawki wynagrodzeń tłumaczy przysięgłych


  Ustawa wprowadza swobodę ustalania wysokości stawek pomiędzy tłumaczem a klientem. Ustawodawca zastrzegł jedynie obowiązek stosowania urzędowych kwot w wypadku tłumaczenia na żądanie sądu, prokuratora, Policji oraz organów administracji publicznej.

  Wysokość stawek ustalana jest na podstawie kwoty bazowej i szczegółowo omawiana Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego.

  W odróżnieniu od przyjętej standardowo na rynku tłumaczeń jednostki obliczeniowej liczącej 1800 lub 1500 znaków ze spacjami, strona za tłumaczenie przysięgłe liczy 1125 znaków typograficznych. Wysokość stawek zróżnicowana jest także w zależności od grupy językowej, w której wykonywane jest tłumaczenie, oraz kierunku tłumaczenia. Ustawodawca przyjmuje, że tłumaczenie na język obcy jest droższe.


  Grupy językowe:

  1. język angielski, niemiecki, francuski i rosyjski
  2. inny język europejski i język łaciński
  3. język pozaeuropejski posługujący się alfabetem łacińskim
  4. język pozaeuropejski posługujący się alfabetem niełacińskim lub ideogramami

  Grupa językowa1234Za stronę obliczeniową 1125 znaków tłumaczenia na język polski z języka grupy:
  (100% - kwota bazowa)
  23,0024,7730,0733,61Za sporządzenie tłumaczenia na wniosek zlecającego - w dniu zlecenia
  (dopłata 50% do kwoty bazowej)
  34,5037,1545,1050,41Za tłumaczenie tekstów:- zawierających frazeologię i terminologię specjalistyczną- sporządzonych pismem ręcznym lub przez wypełnienie pismem ręcznym drukowanych formularzy, z wyjątkiem tekstów sporządzonych pismem technicznym - trudnych do odczytania ze względu na stopień zniszczenia lub uszkodzenia tekstu albo złą jakość kopii sporządzonej sposobem technicznym
  (dopłata 25% do kwoty bazowej)
  28,7530,9637,5942,01Za sprawdzenie i poświadczenie tłumaczenia z języka obcego na język polski sporządzonego przez inną osobę oraz za sporządzenie poświadczonego odpisu pisma w języku obcym
  (50% kwoty bazowej)
  11,5012,3815,0316,80Za sprawdzenie i poświadczenie odpisu pisma sporządzonego w danym języku obcym przez inną osobę
  (30% kwoty bazowej)
  6,907,439,0210,08Za godzinę tłumaczenia ustnego na język polski, w tym za każdą rozpoczętą godzinę obecności tłumacza, z języka grupy:
  (dopłata 30% do kwoty bazowej)
  29,9032,2039,0943,69Za stronę obliczeniową 1125 znaków tłumaczenia z języka polskiego na język grupy:
  (100% - kwota bazowa)
  30,0735,3840,6949,54Za sporządzenie tłumaczenia - na wniosek zlecającego - w dniu zlecenia
  (dopłata 50% do kwoty bazowej)
  45,1053,0761,0374,31Za tłumaczenie tekstów: - zawierających frazeologię i terminologię specjalistyczną - sporządzonych pismem ręcznym lub przez wypełnienie pismem ręcznym drukowanych formularzy, z wyjątkiem tekstów sporządzonych pismem technicznym - trudnych do odczytania ze względu na stopień zniszczenia lub uszkodzenia tekstu albo złą jakość kopii sporządzonej sposobem technicznym
  (dopłata 25% do kwoty bazowej)
  37,5944,2250,8661,92Za sprawdzenie i poświadczenie tłumaczenia z języka polskiego na język obcy sporządzonego przez inną osobę oraz za sporządzenie poświadczonego odpisu pisma w języku obcym
  (50% kwoty bazowej)
  15,0317,6920,3424,77Za sprawdzenie i poświadczenie odpisu pisma sporządzonego w danym języku obcym przez inną osobę
  (30% kwoty bazowej)
  9,0210,6112,2114,86Za godzinę tłumaczenia ustnego z języka polskiego, w tym za każdą rozpoczętą godzinę obecności tłumacza, na język grupy:
  (dopłata 30% do kwoty bazowej)

  uprawnienia i obowiązki tłumaczy przysięgłych


  Uprawnienia i obowiązki tłumaczy przysięgłych

  Zgodnie z ustawą tłumacz przysięgły może w zakresie swojej pary językowej:

 • sporządzać i poświadczać tłumaczenia,
 • sprawdzać i poświadczać tłumaczenia wykonane przez inne osoby (uwierzytelnianie),
 • dokonywać tłumaczeń ustnych.
 • Ustawa narzuca tłumaczom przysięgłym obowiązek wykonania każdego tłumaczenia w postępowaniu sądowym prowadzonym na podstawie ustawy, na żądanie sądu, prokuratora, Policji oraz organów administracji publicznej. W wypadku odmowy wykonania tłumaczenia, musi ona zostać uzasadniona szczególnie ważnymi przyczynami.

  Art. 15. Tłumacz przysięgły nie może odmówić wykonania tłumaczenia w postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, na żądanie sądu, prokuratora, Policji oraz organów administracji publicznej, chyba że zachodzą szczególnie ważne przyczyny uzasadniające odmowę.


  Odpowiedzialność zawodowa / kary

  Nowa ustawa w bardzo szeroki sposób omawia restrykcje, jakie mogą dotknąć tłumaczy przysięgłych niestosujących się do jej wymagań. Zgodnie z art. 21 wobec tłumacza przysięgłego mogą zostać orzeczone kary upomnienia, nagany, zawieszenia lub pozbawienia prawa do wykonywania zawodu. Orzeczone kary są odnotowywane we wpisie tłumacza na liście i ulegają zatarciu najpóźniej po trzech latach od daty uprawomocnienia orzeczenia.

  Za wszczynanie i postępowanie w sprawie odpowiedzialności zawodowej odpowiada powołana Ustawą Komisja Odpowiedzialności Zawodowej. Warto wiedzieć, że odpowiedzialność zawodowa ustaje po upływie 3 lat od popełnienia czynów. Okres ten ulega wydłużeniu o dwa lata, jeśli w jego trakcie wszczęto postępowanie w sprawie odpowiedzialności zawodowej tłumacza. W wypadku czynów noszących znamiona przestępstwa lub przestępstwa skarbowego zastosowanie znajdują przepisy prawa karnego i karnego skarbowego.

  Tłumacz przysięgły może zostać zawieszony lub skreślony z listy. Regulują to artykuły 11 i 12 Ustawy:


  Art. 11. 1. Minister Sprawiedliwości może zawiesić tłumacza przysięgłego, w drodze decyzji, na okres 5 lat, w wykonywaniu czynności tłumacza przysięgłego z powodu niewykonywania takich czynności przez okres dłuższy niż 3 lata, licząc od dnia ostatniej czynności.
  2. W okresie zawieszenia Minister Sprawiedliwości może, na uzasadniony wniosek tłumacza przysięgłego, uchylić decyzję, o której mowa w ust. 1.

  Art. 12.
  Minister Sprawiedliwości skreśla, w drodze decyzji, tłumacza przysięgłego z listy, o której mowa w art. 6 ust. 1, w przypadku:
  1) śmierci;
  2) niespełniania wymogów, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1, 3 i 4;
  3) wniosku tłumacza przysięgłego;
  4) prawomocnego orzeczenia kary pozbawienia prawa wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego;
  5) po upływie okresu zawieszenia, o którym mowa w art. 11 ust. 1.

  Darmowa strona www - zrób ją sam!